Esenyurt’ta 13.8 milyon TL’ye icradan arsa satılıyor!

Büyükçekmece 3. İcra Dairesi İstanbul Esenyurt’ta bulunan tarla vasfındaki taşınmazı 13 milyon 865 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

İstanbul,Esenyurt, Esenyurt Köyü, Çiftlik mevkii, 8285 Parsel sayılı, tarla vasfında taşınmaz olup, TEM Güney yan yolda olup bir cephesi çift yönlü trafiğe açık 1584.Cadde üzerinde kalmakta,hemen yanında TEM Kuzey yan yolu Güney yan yola bağlayan tek yönlü yaşıt alt geçidi vardır. Bölgede çeşitli firmaların depo,fabrika ve üretim tesisleri vardır.Yanında yakıt istasyonu bulunmakla birlikte TEM (E-80) kuzey konumuna tekabüleden tarafta Evren Sanayi Sitesi bulunmaktadır.Çok yakınında mesken ve oturum olmamakla birlikte Esenyurt ilçesinin orta gelir grubu insanlarının yaşadığı bölge denebilecek bir yerdedir. Bölgede alt yapı çalışmaları tam anlamıyla tamamlanmamış denememekle birlikte, belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanılmakta ve ulaşım imkanları orta/alt seviyededir.Taşınmaz,Esenyurt gişeler v eAkbatı Alışveriş merkezine yaklaşık 1500m,Esenyurt Belediyesine kuşuçuşu yaklaşık 4280 metre, Esenyurt Devlet Hastanesine yaklaşık 4200 metre, yine kuşuçuşu Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ve D-100 ( E-5 ) Devlet yoluna yaklaşık 4600 metre mesafededir.Resmi karayolları tabelalarında İstanbul diye belirtilen merkeze yaklaşık 35 km uzaklıktadır.Gelişme göstermesi beklenen bir bölge olması taşınmaza pozitif değer katmakla birlikte şehir merkezine uzaklığı dezavantajlarından biri olarak kabul edilebilir.Taşınmazın çevresi demir/tel çitlerle çevrili olup kamyon,binek araba,iş makinası gibi araçlar park etmektedir. Belli bir amaç için kullanıldığı tespit edilememiştir.

Kıymeti: 13.865.602,50 TL

1. Satış Günü: 26/09/2017 günü 11:30 – 11:40 arası

2. Satış Günü: 25/10/2017 günü 11:30 – 11:40 arası

Satış Yeri: MEZAT SALONU Büyükçekmece Adliye Ek binası yanı Silivri ( e-5 ) yolu üzeriAymerkez AVM karşısı Büyükçekmece – İstanbul

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/3302 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/08/2017

TOKİ Çorum Kuruçay ihalesi 21 Ağustos’ta!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çorum İli, Merkez İlçesi, Kuruçay Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan 699 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Camii İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 21 Ağustos 2017 tarihinde saat 15:00’te gerçekleştirilecek.

İhale ilanı:
Çorum İli, Merkez İlçesi, Kuruçay Mahallesi 699 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/355300
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Hizmet Binası Atakent Mah. 221 Sok. No.5 34307 Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124954040 – 2124700316
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Tünel Kalıp Sistemi İle Yapılacak Olan 699 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemi ile yapılacak 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Çorum
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 700 (yedi yüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.08.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan B/II grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsamında; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj  işleri vb. yapım işlerine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilmeyecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan elemanların diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) İstanbul Hizmet Binası Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı) 34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

42. Cadde Konya dükkan satış ihalesi 14 Mayıs’ta!

42.Cadde Konya projesinin dükkan satış ihalesi 14 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. 42.Cadde ihaleye katılım başvuruları 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 17:00’a kadar kabul ediliyor.

42.Cadde dükkan fiyatları 100 bin TL ile 4 milyon 950 bin TL aralığında değişiyor. 42.Cadde’de dükkanların satışları açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

42.Cadde Konya projesinde dükkanların büyüklükleri 5 metrekare ile 400 metrekare arasında değişiyor. 42.Cadde’de ihale katılım bedeli dükkanın metrekaresine göre 10 bin TL ile 20 bin TL aralığında farklılık gösteriyor.

163 dükkandan meydana gelen 42.Cadde projesi 20 bin metrekare alanda hayata geçiriliyor. 42.Cadde, Torkam İnşaat tarafından Emlak Konut güvencesiyle inşa edilen Temaşehir Konya projesinin ticaret alanı olacak.

İhale için başvurular aşağıdaki adımlar takip edilerek yapılacaktır:

1 – Konya Meram’daki Temaşehir Konya satış ofisi veya İstanbul Ataşehir’deki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde görevli danışmanlarımızdan İhale Başvuru Kitapçığı temin edilecektir.

2 – Kitapçıkta, satışa sunulacak olan ticari bağımsız bölümler listesinde belirtilen Geçici Teminat tutarı, Emlak Konut GYO A.Ş.’nin T.C. Vakıfbank T.A.O. nezdindeki kurum hesabına yatırılacaktır.

3 – İstekliler, yatırmış oldukları Geçici Teminat tutarı dekontuyla birlikte, Temaşehir Konya Satış ofisinden veya Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden İhale Katılım Belgesi alacaklardır.

4 – İhale Katılım Belgesi almış olan istekliler, 14.05.2017 Pazar günü saat 10:00’da başlayacak olan ihaleye katılacaklardır. İhale, Konya Meram’daki Temaşehir Konya satış ofisinde yapılacaktır.

Adres: Yenice Mh. Çeçenistan Cd. Altgeçit Yanı – Meram / KONYA

Tel: 0332 322 75 75
Web: http://www.42cadde.com
Gülcihan YELKENCİ/Projefirsatlari.com

Toki Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni ihalesi yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Zonguldak ili, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesi’nde hayata geçirilecek olan 319 adet konutun ihalesi yapıldı.

29 Mart 2017, Çarşamba günü gerçekleştirilen ihale kapsamında ayrıca ticaret merkezi, cami ile altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.

Toki Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni konutları projesindeki bloklar zemin+2 katlı, daire tipleri ise 2+1 planında inşa edilecek.

Projeyle yerleşim alanı; dükkânları, camisi, parkı, peyzajı ve sosyal donatılarıyla nitelikli sosyal çevre imkânı sunan yeni bir yaşam merkezine dönüşüyor.

Cephe tasarımlarında yörenin geleneksel konutlarında yer alan mimari cephe elemanları modernize edildi. Ahşap görünümlü cephe kaplamaları, dekoratif pencereler ve zemin kat seviyesinde taş kaplamalar kullanıldı.

Toki Şanlıurfa Hilvan konutları ihalesi yapıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Şanlıurfa ili, Hilvan İlçesi’nde hayata geçirilecek olan 98 adet konutun yer aldığı Toki Şanlıurfa Hilvan konutları ihalesi yapıldı.

30 Mart 2017, Perşembe günü gerçekleştirilen ihale kapsamında 98 adet konutun dışında ayrıca altyapı ve çevre düzenleme işi de yer alıyor.

Toki Şanlıurfa Hilvan konutları projesinde yer alan bloklar zemin+4 olarak projelendirildi. Projede yer alan daireler 2+1 tipinde inşa edilecek.

Cephe tasarımlarında yörenin geleneksel konutlarında yer alan mimari cephe elemanları modernize edildi. Büyük dekoratif pencereler ve zemin kat seviyesinde taş kaplamalar kullanıldı.

Trabzon stadı için devler yarışacak

turkler-40-milyon-dolarlik-ihaleye-talipGençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile imzaladığı protokolle Trabzon’da inşa edilecek Akyazı Spor Kompleksi’nin ön yeterlilik ihalesi yapıldı.

İhale, TOKİ’nin Bilkent’teki merkezinde gerçekleştirildi. 40 bin seyirci kapasiteli stadyumun da yer aldığı kompleksin inşası için 16 firma dosya verdi.

Firmalar ”ön yeterlilik şartnamesine” göre puanlamaya tabi tutulacak. Listeye giren firmalar, ihalenin teklif alma oturumuna davet edilecek.

40 bin seyirci kapasiteli stadyum

TOKİ’nin Trabzon’a inşa edeceği kompleks, Avrupa’nın en modern spor kompleksleri arasında gösteriliyor.

Proje, Karadeniz’in 800 bin metrekarelik dolgu sahasında hayata geçirilecek.

Projede, 40 bin kişilik stadyumun yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası, kamp eğitim merkezi binası, açık spor tesisleri, 2 doğal çim sahası, 5 sentetik çim saha, 4 tenis kortu, 2 basketbol sahası, 1 voleybol sahası, 4 bin kişilik paket arıtma tesisiyle açık otopark bulunuyor.

Projeye talip olan firmalar

TOKİ’nin Akyazı Spor Kompleksi için düzenlediği ön yeterlilik ihalesine başvuran firmalar şöyle:

-Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Öztaş İnşaat İnşaat Malzemeleri Ticaret AŞ İş Ortaklığı,

-AKM Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Nuhoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Özka İnşaat AŞ İş Ortaklığı,

-Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ, Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı,

-Atlı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Fermak İnşaat Taahhüt AŞ, Özyurt Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ İş ortaklığı,

-Makro İnşaat Ticaret AŞ, İhlas Holding AŞ İş Ortaklığı,

-Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ,

-TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme AŞ,

-Ermit Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, YSE Yapı Sanayi ve Ticaret AŞ, Yörük Yapı Madencilik Mühendislik Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı,

-Belda İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Çakır İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Ekşi İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, HSY Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı,

-Nur-Soy İnşaat Uluslararası Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Arıkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ iş ortaklığı,

-Sarıdağlar İnşaat ve Ticaret AŞ, STY İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Yertaş İnşaat Turizm Sanayi ve Maden Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı,

-Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ, Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı

-YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Sigma İnşaat ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ İş Ortaklığı

-Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ, Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı

-IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

-REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ

Tekel ihalesi Erbu İnşaat’ın

İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından 10 yılı aşkın süre kullanılan, tahliyesi İl Genel Meclisi üyeleri ile bale sanatçıları arasında büyük tartışmalara neden olan Konak’taki eski Tekel tütün deposunun ihalesi nihayet yapıldı.Dört firmanın katıldığı ihalenin onaylanmasının ardından bina İzmir İl Özel İdaresi Hizmet Binası’na dönüştürülmek için müteahhit firmaya teslim edilecek. Yaklaşık 23 milyon TL muhammen bedel ile ihaleye çıkartılan binanın restorasyonu için 10 firma dosya aldı. Katılan firmalar arasında 16 milyon 883 bin 849 TL fiyat veren Erbu İnşaat Kollektif Şirketi ihaleyi kazandı. Firmaya 18 ay süre verildiğini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Serdar Değirmenci, “İtiraz olmaması durumunda bayramdan sonra yer teslimi yapacağız” dedi.
Binanın belediyelerin emlak vergilerinden taşınmaz kültür varlıkları için ayrılan paydan elde edilen gelirle yapılacağını ifade eden Değirmenci, “Vali Koraç’ın onaylamasının ardından para binanın yapımı için İzmir İl Özel İdaresi’nin hesabına aktarıldı. En güzeli binanın yeniden yapımı için İzmir İl Özel İdaresi’nin cebinden tek kuruş çıkmayacak olması” diye konuştu. Son derece modern bir bina projesi hazırlandığını anlatan Değirmenci, “İzmir’e yakışan bir bina yapacağız. Pekçok küçük ilde il özel idareleri ve il genel meclisleri için çok güzel binalar yapılmış. İzmir gibi Türkiye’nin en büyük kentlerinden birinde biz üç ayrı binada hizmet veriyoruz. Bu hem zaman, hem de iş sıkıntısı yaratıyor. Yeni bina ile hizmetler tek çatı altında toplanmış olacak. Ayrıca bu tür bir binanın tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda olması esnaf için de büyük bir hareketlilik yaratacak” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan ihale

Altındağ İlçesi, Yenidoğan mahallesi ( Aktaş ), İmarın 21990 ada 3 sayılı parseli üzerinde bulunan 5 adet bağımsız bölümün satışı 23/06/2011 tarihinde Saat 15:00’ de Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında yapılacaktır.

Altındağ İlçesi, Yenidoğan mahallesi ( Aktaş ), İmarın 21990 ada 3 sayılı parseli üzerinde bulunan 5 adet bağımsız bölümün; Belediye Meclisinin 14.11.2009 tarih ve 2634 sayılı kararı ve Başkanlık Makamının 31.11.2010 tarih – 16270 sayılı Olur’ u ile; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesine istinaden ve 29.09.2005 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘‘ Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğince ’’, İdari Şartnamenin 9. Maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre, Ekli listede belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan veya perakende, mülkiyet satışı yapılacaktır.